2-Bromo-4-Chloropropiofenon 250G

399,00 

Działa drażniąco na skórę. H319: Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć skórę po użyciu. P280: Nosić rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P337 + P313: Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 + P364: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „2-Bromo-4-Chloropropiofenon 250G”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.