Aceton 1L

24,00 

H319 : Działa drażniąco na oczy. H361 : Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 : Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H335 : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 : Może powodować senność lub zawroty głowy. H225 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P233 : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P201 : Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje. P280 : Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P370 + P378 : W przypadku pożaru: Użyć suchego piasku, suchych środków chemicznych lub piany alkoholoodpornej do gaszenia. Substancja jest prekursorem materiałów wybuchowych. Stężenie 99%.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aceton 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *