Cykloheksyloamina 1L

260,00 

H301 + H311 + H331 : Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H314 : Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H370 : Powoduje uszkodzenie narządów.
H340 : Może powodować wady genetyczne.
H335 : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H361f : Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H226 : Łatwopalna ciecz i pary.
P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
P201 : Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje.
P280 : Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370 + P378 : W przypadku pożaru: Użyć suchego piasku, suchych środków chemicznych lub piany alkoholoodpornej do gaszenia.
P308 + P311 : W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303 + P361 + P353 : W PRZYPADKU KONTAKTU NA SKÓRĘ (lub na włosach): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą.
P301 + P310 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wypłukać jamę ustną.
P304 + P340 + P310 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić komfort oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338 + P310 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są dostępne i łatwe do wykonania. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cykloheksyloamina 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.