Dichlorometan 5L

89,00 

H302 : Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 : Działa drażniąco na skórę.

H319 : Działa drażniąco na oczy.

H370 : Powoduje uszkodzenie narządów.

H372 : Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H373 : Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H341 : Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

H350 : Może powodować raka.

H411 ​​: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P273 : Unikać uwolnienia do środowiska.

P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P201 : Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje.

P280 : Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P391 : Zebrać wyciek.

P308 + P311 : W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dichlorometan 5L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.