Jod Krystaliczny 100G

90,00 

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302+312+332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P403+233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jod Krystaliczny 100G”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.