Metanol 1L

19,00 

H301 + H311 + H331 : Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H319 : Działa drażniąco na oczy.
H360 : Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H372 : Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H370 : Powoduje uszkodzenie narządów.
H335 : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 : Może powodować senność lub zawroty głowy.
H225 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
P201 : Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje.
P280 : Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370 + P378 : W przypadku pożaru: Użyć suchego piasku, suchych środków chemicznych lub piany alkoholoodpornej do gaszenia.
P308 + P311 : W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P301 + P310 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wypłukać jamę ustną.
P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Metanol 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *