Metyloamina Chlorowodorek 250G

79,00 

H315 : Działa drażniąco na skórę. H319 : Działa drażniąco na oczy. P264 : Dokładnie umyć skórę po użyciu. P280 : Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 : W PRZYPADKU KONTAKTU NA SKÓRZE: Umyć dużą ilością wody. P337 + P313 : Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 + P364 : Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P332 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Metyloamina Chlorowodorek 250G”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.