P2NP (Fenylonitropropen) 1KG

1099,00 

 

Zwroty zagrożeń GHS
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty ostrzegawcze GHS
P261: Unikać wdychania {pyłu/dymu/gazu/mgły/oparów/rozpylonej cieczy}.
P264: Dokładnie umyć {ręce} po użyciu.
P280: Nosić {rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Frazy odpowiedzi GHS
P301+312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU NA SKÓRZE: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340: W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić spokój w pozycji umożliwiającej oddychanie.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są i są łatwe
do zrobienia. Kontynuuj płukanie.
P330: Wypłukać usta.
P332+313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+313: Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „P2NP (Fenylonitropropen) 1KG”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *